Ανάλυση λόγου και ψυχοθεραπεία : εξετάζοντας το ρόλο του θεραπευτή

Part of : Hellenic journal of psychology ; Vol.5, No.1, 2008, pages 58-78

Issue:
Pages:
58-78
Parallel Title:
Discourse analysis and psychotherapy : examining the therapists role
Section Title:
Qualitative research in psychology
Author:
Abstract:
Η παρούσα επισκόπηση εστιάζεται στο πώς σύγχρονες έρευνες που βασίζονταιστην ανάλυση λόγου της ψυχοθεραπείας θέτουν υπό αμφισβήτηση το ρόλο του θεραπευτήκαι πώς ερμηνεύουν αυτόν το ρόλο, αντλώντας από την οπτική του κοινωνικού κον-στρουξιονισμού. Δίνονται παραδείγματα από πρόσφατες ποιοτικές έρευνες της ψυχοθεραπείας,και συγκεκριμένα από έρευνες που χρησιμοποιούν την ανάλυση λόγου για να μελετήσουνψυχοθεραπευτικές συνεδρίες, οι οποίες εξετάζουν τη συμβολή του θεραπευτήστον κλινικό διάλογο, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις παραγωγικές όσο και τις περιοριστικέςσυνέπειες του θεραπευτικού λόγου. Αυτές οι έρευνες αναδεικνύουν τις ρητορικέςστρατηγικές που χρησιμοποιούν οι κονστρουξιονιστές/μεταμοντέρνοι θεραπευτές στη διεργασίατης αποδόμησης των κυρίαρχων περιοριστικών και παθολογοποιητικών διηγήσεωνκαι προσπαθεί να αποκαλύψει τις, συνήθως λανθάνουσες, παραδοχές που τροφοδοτούνκαι κατευθύνουν αυτές τις παρεμβάσεις στο λόγο με το να συνδέουν τις αλληλεπιδραστικέςμικρο-διεργασίες στο χώρο της συμβουλευτικής με ευρύτερα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα.Υποστηρίζεται ότι η ανάλυση λόγου, όταν εφαρμόζεται στη μελέτη της διεργασίαςτης ψυχοθεραπείας, προάγει την κατανόηση της ψυχοθεραπείας ως θεσμικής πρακτικής.Αναδεικνύει, επίσης, σημαντικά ζητήματα σε σχέση με την κλινική εκπαίδευση και τηναναστοχαστική επίγνωση από την πλευρά του θεραπευτή, σε σχέση με τη θεωρία, τις αξίες,την πρακτική και την τοποθέτηση του στο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίολειτουργεί. Με τον τρόπο αυτό, η ανάλυση λόγου μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη τηςκριτικής κλινικής ψυχολογίας.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
ανάλυση λόγου, κοινωνικός κονστρουξιονισμός, κριτική κλινική ψυχολογία
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία