Αναδεικνύοντας το ρόλο των κοινωνικοπολιτισμικών συστημάτων λόγου στον ψυχικό πόνο : η συμβολή της ποιοτικής έρευνας της ψυχοθεραπείας

Part of : Hellenic journal of psychology ; Vol.5, No.1, 2008, pages 79-98

Issue:
Pages:
79-98
Parallel Title:
Highlighting the role of sociocultural discourses in mental distress : the contribution of qualitative psychotherapy research
Section Title:
Qualitative research in psychology
Author:
Abstract:
Η διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους οι θεραπευόμενοι διατυπώνουν ταζητήματα που τους οδήγησαν στη θεραπεία αναπόφευκτα αναδεικνύει τόσο την εμπλοκήτων πολιτισμικά διαθέσιμων συστημάτων κατανόησης όσο και το ρόλο των επαγγελματικώνσυστημάτων λόγου, όπως του ιατρικού λόγου και του ίδιου του ψυχοθεραπευτικού λόγου,στη διαμόρφωση των δυσκολιών των θεραπευομένων. Αυτό το άρθρο παρουσιάζει και συζητάποιοτικές αναλύσεις ψυχοθεραπευτικών συνεδριών, και ειδικά έρευνες που χρησιμοποιούνανάλυση λόγου, που έχουν αναδείξει αυτό το ζήτημα κι έχουν συζητήσει τις επιπτώσειςτου ως προς την παθολογικοποίηση των θεραπευομένων και τον περιορισμό τωνδυνατοτήτων τους για αλλαγή. Το άρθρο υποστηρίζει ότι η ποιοτική έρευνα μπορεί να διευκολύνειτην αποκόλληση της ψυχοθεραπείας από την αποκλειστική της ενασχόληση μεενδοπροσωπικούς παράγοντες, καταδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο των κοινωνικοπολιτι-σμικών παραγόντων στον ψυχικό πόνο.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
ανάλυση λόγου, κοινωνικοπολιτισμικά συστήματα λόγου, ψυχικός πόνος, ψυχοθεραπεία
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία