Μεταφορά μάθησης βασικών οικολογικών εννοιών κατά τη διερεύνηση περιβαλλοντικών ζητημάτων και κριτική σκέψη : συσχέτιση γνώσεων και στάσεων μαθητών για τα τροφικά πλέγματα

Part of : Θέματα επιστημών και τεχνολογίας στην εκπαίδευση ; Vol.5, No.1-2, 2012, pages 141-152

Issue:
Pages:
141-152
Author:
Abstract:
Η παρούσα έρευνα εξετάζει εάν οι γνώσεις 234 μαθητών Α’ Λυκείου για τα τροφικά πλέγματα, που είναι απαραίτητες για την κατανόηση της οικολογικής διάστασης κρίσιμων περιβαλλοντικών ζητημάτων, επιδρούν στις περιβαλλοντικές τους στάσεις. Τα υπό μελέτη ζητήματα είναι: η χρήση παρασιτοκτόνων, το κυνήγι αρπακτικών πουλιών, η υπεραλίευση, η εισαγωγή ενός ξενικού είδους, η εξόντωση ενός «επικίνδυνου» είδους, ο κατακερματισμός ενδιαιτημάτων αλλά και η βιολογική καταπολέμηση εντόμων. Από την έρευνα προκύπτει ότι η οικολογική γνώση δείχνει να έχει μια θετική συσχέτιση με τις στάσεις για τα υπό μελέτη οικολογικά ζητήματα.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
περιβαλλοντική εκπαίδευση, διδακτική της οικολογίας, οικολογικές γνώσεις, στάσεις, μεταφορά μάθησης, κριτική σκέψη
Notes:
Περιέχει πίνακες και βιβλιογραφία, Το άρθρο περιέχεται στο ειδικό αφιέρωμα: "Αλληλεπιδράσεις εκπαιδευτικής έρευνας και πράξης στις Φυσικές Επιστήμες"
References (1):
  1. Ajzen, Ι. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behaviour and Human Decision Processes, 50, 179-211.Arcury, T. A. (1990). Environmental attitude and environmental knowledge. Human Organization, 49(4), 300-304.Bright, A. D., & Manfredo, M. J. (1997). The influence of balanced information on attitudes toward naturalresource issues. Society and Natural Resources, 10(5), 469-484.Dettmann–Easler, D., & Pease, J. L. (1999). Evaluating the effectiveness of residential environmentaleducationprograms in fostering positive attitudes toward wildlife. The Journal of Environmental Education,31(1), 33–39.Diekmann, Α., & Preιsendoerfer, P. (1992). Persönliches umweltverhalten: Die diskrepanz zwischenanspruchund wirklichkeit. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 44, 226 – 251.Dimopoylos, D. I., Paraskevopoulos, S., & Pantis, J.D. (2008). The cognitive and attitudinal effects of aconservational module on elementary school students. Journal of Environmental Education, 39(3), 47-61.Ernst, J. A., & Monroe, M. (2006). The effects of environment–based education on students’ critical thinking skillsand disposition toward critical thinking. Environmental Education Research, 12(3-4), 429-443.Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Stanford: Stanford University Press.Gagné, R. M. (1977). The Conditions of Learning. New York: Holt, Rinehart and Winston (2nd Ed.)Gough, A. (2002). Mutualism: a different agenda for environmental and science education. International Journal ofScience Education, 24(11), 1201-1215.Griffiths, Α. K., & Grant, A. C. (1985). High school students’ understanding of food webs: identification of alearning hierarchy and related misconceptions. Journal of Research in Science Teaching, 22(5), 421-436.Heberlein, T. A., & Black, J. S. (1976). Attitudinal specificity and the prediction of behaviour in a field setting.Journal of Personality and Social Psychology, 33, 474 – 479.Hogan, K. (2002). Small groups’ ecological reasoning while making an environmental management decision.Journal of Research in Science Teaching, 39(4), 341-368.Jiménez–Aleixandre, M. P., & Pereiro-Muñoz, C. (2002). Knowledge producers or knowledge consumers?Argumentation and decision making about environmental management. International Journal of ScienceEducation, 24(11), 1171-1190.Kollmuss, A., & Agyeman, J. (2002). Mind the gap: why do people act environmentally and what are thebarriersto pro – environmental behaviour?. Environmental Education Research, 8(3), 239-260.Moscovici, S. (1995). Η εποχή των κοινωνικών αναπαραστάσεων. το . Παπαστάμου και Α. Μαντόγλου (επιμ.),Σύγχρονες Έρευνες στην Κοινωνική Ψυχολογία: Κοινωνικές Αναπαραστάσεις (σ. 63-107). Αθήνα: Οδυσσέας.Nuttle, T., Bredeweg, B., & Salles, P. (2004). Qualitative reasoning about food webs: Exploring alternativerepresentations. In K. Forbus & J. de Kleer (eds.), Proceedings of the 18th International Workshop on QualitativeReasoning (QR'04) (pp. 89-96). Evanston, Illinois.Perkins, D. N. (1993). Teaching for understanding. American Educator, 17(3), 28-35.Perkins, D. N., & Salomon, G. (1992). Transfer of learning. International Encyclopaedia of Education, Oxford:Pergamon Press. Retrieved 26 August 2005 from http://learnweb.Harvard.edu.Petty, R. E., & Cacioppo, J. T. (1986). The elaboration likelihood model of persuasion. In L. Berkowitz (ed.),Advanced in Experimental Social Psychology (pp. 123 – 205). New York: Academic Press.Taylor, P. C. S. (1993). Collaborating to reconstruct teaching: The influence of researcher beliefs. In K. Tobin (ed.),The Practice of Constructivism in Science Education (pp. 267 –297). New Jersey: Lawrence Erlbaum.Βάμβουκας, I. M. (1998). Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη (5ηέκδοση).Κουζέλης, Γ. (2005). Ενάντια στα φαινόμενα, για μια επιστημολογική προσέγγιση της διδακτικής των ΚοινωνικώνΕπιστημών. Αθήνα: Νήσος.Μπαγιάτη, Ε. (2002). Διερεύνηση εναλλακτικών αντιλήψεων μαθητών της Στ’ τάξης δημοτικών σχολείων γύρω από τιςτροφικές αλυσίδες και της ικανότητάς τους να κατανοούν σχετικά περιβαλλοντικά προβλήματα. Μεταπτυχιακή Εργασία.Ρέθυμνο: Π.Σ.Δ.Ε. χολή Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κρήτης.Μπαγιάτη, Ε. (2007). Αντιλήψεις και στάσεις μαθητών Λυκείου σε σχέση με βασικές οικολογικές έννοιες και ζητήματα στηνΠεριβαλλοντική Εκπαίδευση. Διδακτορική Διατριβή. Αθήνα: Σμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην ΠροσχολικήΗλικία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.Μπαγιάτη, Ε., & Φλογαΐτη, Ε. (2005). Ικανότητα μαθητών δημοτικού σχολείου να κατανοούν και να αξιολογούνοικολογικές επιπτώσεις ανθρώπινων παρεμβάσεων στα τροφικά πλέγματα. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συμποσίου«Έμπνευση, Στοχασμός και Φαντασία στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση». Πανεπιστήμιο Πειραιά.Παπαδημητρίου, Β. (1998). Περιβαλλοντική εκπαίδευση και σχολείο. Αθήνα: Συπωθήτω.Φλουρής, Γ. (2000). Η αρχιτεκτονική της διδασκαλίας και η διαδικασία της μάθησης. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.Χαντζή, Α. (1999). Κοινωνική Ψυχολογία. Στο Σ. Βοσνιάδου (επιμ.), Εισαγωγή στην ψυχολογία. Τόμος Β’ ΚοινωνικήΨυχολογία – Κλινική Ψυχολογία (σ. 17-119). Αθήνα: Gutenberg