Αμοιβαίες επιδράσεις ανάμεσα στην έννοια του εαυτού και τη σχολική επίδοση, την προετοιμασία για το σχολείο και την ικανοποίηση από τη ζωή : μια διαχρονική μελέτη

Part of : Hellenic journal of psychology ; Vol.8, No.1, 2011, pages 96-122

Issue:
Pages:
96-122
Parallel Title:
Reciprocal effects between self-concept and school performance, preparation for school, and life satisfaction : a longitudinal study
Author:
Abstract:
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των μακροχρόνιων αμοιβαίωνεπιδράσεων ανάμεσα στην έννοια του εαυτού των μαθητών/τριών, τη σχολική τους επίδοση,τη συχνότητα προετοιμασίας για το σχολείο, και την ικανοποίηση από τη ζωή. Σεμια διαχρονική έρευνα, η οποία διήρκεσε τρία συνεχόμενα σχολικά έτη, συμμετείχαν 1508μαΟητές/τριες συμπληρώνοντας ερωτηματολόγια που μετρούσαν την ακαδημαϊκή έννοια τουεαυτού τους, τη γενική αυτο-εκτίμησή τους, τη γενική βαθμολογία τους, τη συχνότητα προετοιμασίαςτους για το σχολείο, και την ικανοποίηση τους από τη ζωή. Η ανάλυση των δεδομένωνέγινε με τη χρήση μοντέλων δομικών εξισώσεων. Τα αποτελέσματα υποστηρίζουντην ύπαρξη αμοιβαίων επιδράσεων μεταξύ της ακαδημαϊκής έννοιας του εαυτού, της σχολικήςεπίδοσης, και της προετοιμασίας για το σχολείο. Ομοίως, αμοιβαίες επιδράσεις βρέθηκανμεταξύ της γενικής αυτό-εκτίμηση ς και της ικανοποίησης από τη ζωή. Τα ευρήματαεπιβεβαιώνουν την πολυδιάστατη φύση της έννοιας του εαυτού και παρέχουν σαφή υποστήριξηστο μοντέλο αμοιβαίων επιδράσεων.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
έννοια του εαυτού, μοντέλο αμοιβαίων επιδράσεων, σχολική επίδοση
Notes:
Περιέχει σχήματα και βιβλιογραφία