Οργάνωση και λειτουργία των ευχαριστιών στον γραπτό λόγο

Part of : Γλωσσολογία ; Vol.13, 2001, pages 47-74

Issue:
Pages:
47-74
Author:
Abstract:
Despite extensive research on politeness phenomena, studies concerning written discourse are limited. Surprisingly, a systematic analysis of the expression of gratitude is absent. This paper examines thanking in one genre of scientific written discourse: prefaces of books and dissertations. It appears that a thanking act consists of four parts (introduction, illocutionary verb, the recipient and the cause of thanking) and its lexicogrammatical realizations (determined by situational parameters: social distance, degree of familiarity and degree of indebtness) reflect positive politeness norms. The results indicate that thanking is a face -boosting (FBA), rather than a face- threatening act (FTA), which satisfies the face wants of the participants.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει διάγραμμα, σημειώσεις, πίνακες και βιβλιογραφία, Από τη θέση αυτή θέλω να ευχαριστήσω θερμά την καθ. Μαίρη Σηφιανού για τις εποικοδομητικές συζητήσεις που είχα μαζί της καθώς και για και τις θεωρητικές υποδείξεις της, οι οποίες βοήθησαν την έρευνα μου. Επίσης ευχαριστώ ιδιαίτερα τους συναδέλφους Αικ. Μπακάκου και Δ. Γούτσο για τις παρατηρήσεις και τα σχόλια τους στο κείμενο.