Η διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας : κοινωνιοπολιτισμική προσέγγιση

Part of : Γλωσσολογία ; Vol.15, 2003, pages 121-127

Issue:
Pages:
121-127
Section Title:
Άρθρα = Articles
Author:
Abstract:
The purpose of the present paper is to call readers' attention to the socio-cultural aspects of foreign language education and the Modern Greek education in particular. The language, as the primary medium of a nation's culture, has preserved in itself the traditions, manners and customs of the nation which speaks it. The Modern Greek language like no other has preserved in itself this energy. Using the language as a medium, the lecturer could reveal in front of the auditοrium the most interesting aspects of the behavior everyday life, traditions, history and culture of the people who speak the language he teaches. The young people in Bulgaria, who learn Modern Greek language, demonstrate Strong interest in these sociο-culturaΙ themes.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία