[Βιβλιοκριτική] Κostouli, Triantafillia (ed.), Writing in context(s). Textual practices and learning processes in sociocuΙturaΙ settings

Part of : Γλωσσολογία ; Vol.17, 2006, pages 231-240

Issue:
Pages:
231-240
Section Title:
Βιβλιοκρισίες = Reviews
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Triantafillia ΚostouΙi (ed.), Writing in Context(s). TextuaΙ Practices and Learning Ρrocesses in SociocuΙturaΙ Settings. New York, 2005: Springer, pp. 281., Περιέχει βιβλιογραφία