[Βιβλιοκριτική] Charitonidis, Chariton, Verb derivation in Modern Greek: alternation cΙasses, conceptuaΙ structures, semantic fields

Part of : Γλωσσολογία ; Vol.17, 2006, pages 241-250

Issue:
Pages:
241-250
Section Title:
Βιβλιοκρισίες = Reviews
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Chariton Charitonidis, Verb derivation in Modern Greek: AΙternation CΙasses, ConceptuaΙ Structures, Semantic FieΙds. Frankfurt 2005: Peter Lang, σελίδες 208., Περιέχει βιβλιογραφία