[Βιβλιοκριτική] Stavrou, Melita; Terzi, Arhonto, Advances in Greek generative syntax: in honor of Dimitra TheophanopouΙou-Κontou

Part of : Γλωσσολογία ; Vol.17, 2006, pages 251-259

Issue:
Pages:
251-259
Section Title:
Βιβλιοκρισίες = Reviews
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
MeΙita Stavrou & Arhonto Terzi, Advances in Greek Generative Syntax: Ιn Ηonor of Dimitra TheophanopouΙou-Κontou. Amsterdam 2005: Benjamins, σελίδες 364., Περιέχει βιβλιογραφία