Στοχαστικά μοντέλα για τις δημόσιες επενδύσεις και το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα στην Ελλάδα

Part of : Σπουδαί : journal of economics and business ; Vol.31, No.3, 1981, pages 679-693

Issue:
Pages:
679-693
Author:
Abstract:
Ό οικονομικός προγραμματισμός καί κυρίως ό χωροταξικός σχεδιασμόςμιας χώρας απαιτούν αυστηρές προδιαγραφές γιά τήν εξέλιξη τών βασικών οικονομικώνμεγεθών. Τα ίδια ισχύουν και για τον οικονομικό προγραμματισμότών επιχειρήσεων, άλλα σέ μικρότερη κλίμακα. Είναι επίσης γνωστό ότι είναισχεδόν αδύνατη ή προεκτίμηση τών μελλοντικών μεγεθών από μικροδεδομένα,λόγω ελλείψεως επαρκών στοιχείων. Το γεγονός αυτό αναγκάζει τους προγραμματιστέςνά καταφύγουν στην κατασκευή μονέλων μέ βάση μακροδεδομένα τώντών οικονομικών μεγεθών, πού παρουσιάζουν, όμως, ευρείας εκτάσεως άλληλο καί αύτοσυσχέτιση.Στην εργασία αυτή εισάγουμε τή στοχαστική μεθοδολογία γιά τή διερεύνησητής εξελίξεως τών βασικών οικονομικών μεγεθών, δηλαδή τοϋ ακαθαρίστου εθνικούεισοδήματος τής χώρας καί τών δημοσίων καί ιδιωτικών επενδύσεων."Οπως αποδεικνύεται καί άπό τά αποτελέσματα τής αναλύσεως, ή έν γένει αναπτυξιακήπολιτική μπορεί νά καθορισθεί μέσα στα πλαίσια εκθετικών στοχαστικώνμοντέλων, δίνοντας έτσι τήν δυνατότητα γιά επαρκή πρόγνωση τών μελλοντικώνεξελίξεων.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες και βιβλιογραφία