Μαρκοβιανά υποδείγματα για την εξέλιξη του εγχώριου προϊόντος και των επενδύσεων

Part of : Σπουδαί : journal of economics and business ; Vol.32, No.1, 1982, pages 179-188

Issue:
Pages:
179-188
Author:
Abstract:
Η κατανομή των ακαθαρίστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου (ΑΕΠΚ) και του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος (ΑΕΠ) εμφανίζει χαρακτηριστική μεταβολή στην Ελλάδα κατά τομείς παραγωγής στο χρονικό διάστημα 1960-78. Έτσι, στην παρατηρούμενη διαχρονική μείωση του ποσοστού του πρωτογενή τομέα αντιστοιχεί μία ισόποση, περίπου, αύξηση του δευτερογενή, ενώ ο τριτογενής παραμένει περίπου σταθερός. Παρά την εμφανή μεταβολή των διερευνουμένων μεταβλητών είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε επακριβώς τη διαχρονική ροπή των μεταβολών της οικονομίας με απλούς στατιστικούς δείκτες. Για το λόγο αυτό καταφεύγουμε, με την εργασία αυτή, στη διαχρονική στοχαστική διερεύνηση των χρονοσειρών. Συγκεκριμένα, με τον έλεγχο της υποθέσεως για την ύπαρξη μαρκοβιανής αλυσίδας, μεταξύ των τριών τομέων της παραγωγής, καταφεύγουμε στον προσδιορισμό των πιθανοτήτων μεταβάσεως και παραμονής μεταξύ των θεωρουμένων καταστάσεων της αλυσίδας. Ανάλογα προς το εγχώριο προϊόν εργαζόμαστε και για τις επενδύσεις. Έτσι, αφενός μεν καθορίζουμε, με το εισαγόμενο μοντέλο των μαρκοβιανών αλυσίδων, τις γενικώτερες μακροχρόνιες ροπές των οικονομικών μεγεθών, όπως διαγράφονται από τα μέχρι τώρα δεδομένα, αφετέρου δε προσδιορίζουμε ικανούς ποσοτικούς δείκτες των μεταβολών των οικονομικών μεγεθών, οι όποιοι, όπως προκύπτει και από την ανάλυση, εμφανίζουν χαρακτηριστική ανισότητα.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες και βιβλιογραφία