Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του κ.ν. 2190/1920 αναφορικά με το στάδιο ίδρυσης της Α.Ε.

Part of : Επισκόπηση εμπορικού δικαίου : τριμηνιαία έκδοση της Μακεδονικής Ενώσεως Εμπορικού Δικαίου ; Vol.14, No.Β, 2008, pages 331-338

Issue:
Pages:
331-338
Section Title:
Μελέτες
Author:
Subject:
Subject (LC):