Ακυρώσιμες αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Part of : Επισκόπηση εμπορικού δικαίου : τριμηνιαία έκδοση της Μακεδονικής Ενώσεως Εμπορικού Δικαίου ; Vol.14, No.Β, 2008, pages 446-458

Issue:
Pages:
446-458
Section Title:
Μελέτες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Η παρούσα μελέτη, πλην των υποσημειώσεων, διατηρεί τη μορφή της προφορικής εισήγησης. Οι διατάξεις του Ν 2190/1920 μπορεί να παρατίθενται χωρίς αναφορά σε νομοθέτημα.