Ανυπόστατες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης : άρθρο 35γ κωδ.ν. 2190/1920

Part of : Επισκόπηση εμπορικού δικαίου : τριμηνιαία έκδοση της Μακεδονικής Ενώσεως Εμπορικού Δικαίου ; Vol.14, No.Β, 2008, pages 473-479

Issue:
Pages:
473-479
Section Title:
Μελέτες
Author:
Subject:
Subject (LC):