Η ευθύνη κατ' άρθρο 479 ΑΚ : όρος γένεσης (γνώση του αποκτώντος) και αποκλεισμού (καταβολή ανταλλάγματος) της. Με αφορμή την ΕφΛαρ 559/2008

Part of : Επισκόπηση εμπορικού δικαίου : τριμηνιαία έκδοση της Μακεδονικής Ενώσεως Εμπορικού Δικαίου ; Vol.15, No.Α, 2009, pages 35-49

Issue:
Pages:
35-49
Section Title:
Μελετήματα
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Η απόφαση είναι δημοσιευμένη στην ΕπισκΕΔ ΙΔ (2008) 1104 όπου -στο εισαγωγικό σημείωμα- προαγγέλλεται η δημοσίευση της παρούσας μελέτης.