Η υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων και των ΕΠΕΥ για εκτέλεση των εντολών των πελατών τους με τους πλέον ευνοϊκούς όρους (best execution)

Part of : Επισκόπηση εμπορικού δικαίου : τριμηνιαία έκδοση της Μακεδονικής Ενώσεως Εμπορικού Δικαίου ; Vol.15, No.Β, 2009, pages 321-350

Issue:
Pages:
321-350
Section Title:
Μελέτες
Author:
Subject:
Subject (LC):