Το δίκαιο του ανταγωνισμού σαν ιδιωτικό και δημόσιο δίκαιο

Part of : Επισκόπηση εμπορικού δικαίου : τριμηνιαία έκδοση της Μακεδονικής Ενώσεως Εμπορικού Δικαίου ; Vol.16, No.Α, 2010, pages 59-61

Issue:
Pages:
59-61
Section Title:
Μελετήματα
Author:
Subject:
Subject (LC):