Εμπειρική μελέτη της αποτελεσματικής διδασκαλίας και του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού

Part of : Το βήμα των κοινωνικών επιστημών ; Vol.ΙΕ, No.57, 2010, pages 5-30

Issue:
Pages:
5-30
Parallel Title:
An empirical study of the effective teaching and the effective teacher
Author:
Abstract:
Στην παρούσα μελέτη εξετάζονται η αποτελεσματική διδασκαλία και ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός, έννοιες σχεδόν ταυτόσημες λειτουργικά. Αναζητούνται τα χαρακτηριστικά που οφείλει να έχει ο εκπαιδευτικός και η διδασκαλία που πραγματοποιεί, έτσι ώστε να τροποποιούν τη συμπεριφορά των μαθητών. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 621 εκπαιδευτικοί. Η συλλογή των ερευνητικών δεδομένων έγινε με γραπτό ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν ως κυρίαρχο χαρακτηριστικό της αποτελεσματικότη- τας στην τάξη, την καλή επικοινωνία εκπαιδευτικού και μαθητών και ως βασικότερο κριτήριο την εμπλοκή και συμμετοχή όλων στη μαθησιακή διαδικασία.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, κριτήρια αποτελεσματικής διδασκαλίας, χαρακτηριστικά αποτελεσματικού εκπαιδευτικού
Notes:
Περιέχει πίνακες και βιβλιογραφία