Γνώσεις των διευθυντών σχολικών μονάδων του νομού Μαγνησίας για την αξιοποίηση της πληροφορικής τεχνολογίας

Part of : Το βήμα των κοινωνικών επιστημών ; Vol.ΙΕ, No.57, 2010, pages 55-78

Issue:
Pages:
55-78
Parallel Title:
Primary and secondary school principals’ knowledge about information technology in education
Author:
Abstract:
Οι σύγχρονες προσεγγίσεις διοίκησης της εκπαίδευσης απέχουν από την παραδοσιακή και γραφειοκρατική διεκπεραίωση καταστάσεων και δίνουν προτεραιότητα στην αξιοποίηση της πληροφορικής τεχνολογίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση και αποτύπωση των γνώσεων των διευθυντών σχολικών μονάδων του Νομού Μαγνησίας σχετικά με τη συμβολή της πληροφορικής τεχνολογίας στη διοίκηση της εκπαίδευσης. Γία την πραγματοποίηση της έρευνας διαμορφώθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο απεστάλη το έτος 2005 σε όλους (150) τους διευθυντές των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού. Τα ποσοστά ανταπόκρισης προσεγγίζουν το 71%. Από τα ευρήματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο των γνώσεων των διευθυντών σχετικά με τη χρησιμότητα της πληροφορικής τεχνολογίας στην εκπαίδευση είναι ικανοποιητικό, παρά τη μικρή εξοικείωσή τους με τη χρήση αυτής.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει γραφήματα, πίνακες και βιβλιογραφία