Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς χρήματος στην Ελλάδα : 1975-1984

Part of : Σπουδαί : journal of economics and business ; Vol.38, No.1-2, 1988, pages 203-234

Issue:
Pages:
203-234
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες, Η µελέτη αυτή εκπονήθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος. Ευχαριστίες οφείλονται στον κ. Ε. Βολουδάκη, Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης κατά τη περίοδο συντάξεως της µελέτης αυτής, για το ενδιαφέρον και τις χρήσιµες υποδείξεις του. Η ευθύνη βέβαια για τις απόψεις που διατυπώνονται εδώ βαρύνει αποκλειστικά τον υπογράφοντα.