Η διαφορετική λειτουργία των αντικειμένων : το ενέχυρο στη νοταριακή πρακτική της βενετοκρατούμενης Κρήτης

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.40, 2007, pages 147-236

Issue:
Pages:
147-236
Parallel Title:
Il funzionamento differente degli oggetti : il pegno nella pratica notarile di Creta veneziana
Author:
Abstract:
La cessione dei pegni dalla parte del debitore per la garanzia del creditore, constituisce una pratica particolarmente diffusa durante il dominio veneto a Creta. E mentre nei primi secoli appare d’ essere collegata pricipalmente con il prestito, lo studio sulle fonti successive dimostra Γ uso del pegno in varie atti giudiziari, con esempio più caratteristico le vendite, dove si impegna una varietà dei oggetti per la garanzia del pagamento del prezzo accreditato. Tutti questi pegni, in- dipentemente dalla loro causa, con il rimborso del debito sono restituiti nel loro proprietario. Al contrario ritardo del pagamento significa il loro allenamento in incanto, dopo la decisione della corte competente. Tutti questi elementi oltre all’ interesse legale che presentano, contribuiscono a la comprensione migliore dell’ organizzazione sociale ed economica dell’ isola di Creta nel periodo veneto.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία, Πυρήνα της παρούσας μελέτης αποτέλεσε σχετική ανακοίνωση στην 60” Συνάντηση της Société International Fernand de Visscher pour Γ Histoire des droits de P Antiquité (Κομοτηνή, Σεπτέμβριος 2006), με δέμα: "La differente funzione degli oggetti. L’ istituzione del pegno nella pratica notarile della Creta Veneziana".