Όσα τοις νόμοις εφείται : ο κώδικας Β' της μονής του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στο Μενοίκιον όρος Σερρών, μέρος α: 13ος-15ος αιώνας

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.43, 2011, pages 121-133

Issue:
Pages:
121-133
Parallel Title:
Όσα τοις νόμοις εφείται : le codex B du monastère Saint-Jean-Prodrome du mont Ménécée de Serres, partie a: XIIIe-XVe siècles
Author:
Abstract:
Actuellement l’avis prépondérant des spécialistes est que les actes byzantins faisant partie des archives des monastères ne représentent pas la pratique juridique byzantine. Leur intérêt scientifique concerne uniquement l’histoire économique de Byzance.Par contre, je pense que ces actes, - plus nombreux pour le XIVe siècle -, représentent l’effort des Byzantins d’imposer la légalité byzantine par ces actes de tous les jours pendant une époque que l’instabilité du régime est manifeste à cause de divers facteurs, qui vont conduire l’Empire à la fin définitive au siècle suivant.Le but de la présente étude est de présenter un manuscrit qui comporte 218 actes de la pratique, qui, je pense, devait être considéré comme un outil de travail principalement pour les historiens du Droit. Il s’agit du Codex B du monastère de Saint-Jean-Prodrome sur le mont Ménécée de Serrés.Les aventures du monastère, fondé vers le milieu du XIIIe siècle, de sa bibliothèque ainsi que du manuscrit en question sont bien connues par des spécialistes. Après les efforts du professeur André Guillou, nous avons eu en 195518 une première restitution d’une partie des archives perdues du monastère. Pendant les années 80. la presque totalité du contenu de la bibliothèque du monastère a été trouvée à Sofia, et fait partie actuellement des fonds du Centre «Ivan Dujcev». Parmi les manuscrits se trouve également le manuscrit du Codex B. Malgré toutes les aventures des six siècles, le manuscrit a pu survivre et a été édité en 199819 en complétant l’édition d’A. Guillou et en fournissant une pléthore d’informations aux chercheurs intéressés.Le manuscrit de papier, 282x210mm, comporte en 210 folios 218 actes de l’époque byzantine, dont 212 sont copiés par le même copiste. Il s’agit d’actes de ventes, de donations, d’échanges, des contrats d’adelphata, des contrats emphytéotiques, des recensions, des décisions des tribunaux des actes des empereurs etc. La deuxième partie comporte en 85 folios 95 actes du fin de la XVe au XIXe siècle. Donc de l’époque ottomane.Le manuscrit a été relié plusieurs fois, la dernière étant celle de Christo- phore, higoumène du monastère vers la fin du XIXe siècle.L’état de conservation du manuscrit est médiocre, ce qui pose souvent des problèmes concernant p.e. la lecture de certains passages, l’identification des personnes ou la datation d’un acte.Ce genre de manuscrit, bien connu en Occident du Moyen Age, est très rare pour l’époque byzantine. Le copiste propose une certaine méthode de présentation des actes copiés, selon soit les personnes mentionnées, soit les institutions qui acquièrent les biens-fonds, soit les lieux ou se trouvent les biens en questions. Chaque acte est intitulé selon le contenu et. plus ou moins, la chronologie est respectée.Ces spécificités du manuscrit nous ont conduit à choisir de respecter la présentation proposée par le copiste byzantin. Ainsi l’édition a été produite en deux volumes, - le premier pour l’époque byzantine, le second pour l’époque ottomane.En ce qui concerne le premier volume, la présentation a été respectée et toute autre information a été ajoutée en notes. Nous avons ajouté un tableau comportant les actes des trois ouvrages concernant les archives du monastère, un index détaillé et quelques photos qui donnent l'image du manuscrit.La partie byzantine du Codex comprend 58 ventes, 17 donations, 7 contrats d’adelphata, 15 contrats mixtes, 8 lettres de garantie, 6 conventions de divers contenu, 7 testaments, 4 actes de tradition. 11 recensions, un acte de délimitations, 4 listes d’habitants ou de biens-fonds d’une région, 14 actes de l’administration byzantine, 6 décisions de tribunaux. 5 actes de l’administration ecclésiastique, 34 prostagmata et 9 chrysobulles.Tous ces actes concernent la région de Serrés, la province qui est restée sous le pouvoir byzantin jusqu’en 1383, la chute définitive de Serrés aux Ottomans.Un parcours de ces actes démontre, je pense, l’effort des Byzantins d’imposer la légalité byzantine. Les quelques exemples que je présente dans cette étude montre que, malgré tout, les Byzantins insistaient à respecter et à impliquer tout ce que les lois byzantines leur permettaient.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
κώδικας Β', μονή Προδρόμου Σερρών, χειρόγραφη παράδοση, χειρόγραφο, νομικά κείμενα, βυζαντινή νομιμότητα, δικαιοπρακτικές πράξεις, αρχειακό υλικό ή αρχεία, βρέβειον, εφαρμογή δικαίου, αγοραπωλησία, δωρεά, αδελφάτο, διαθήκη, απογραφή, δικαστική απόφαση, πρόσταγμα, χρυσόβουλλο, codex B, monastère Saint-Jean-Prodrome du mont Ménécée de Serrés, pratique juridique, archives des monastères, légalité byzantine, manuscrit, actes de la pratique, époque byzantine, ventes, donations, contrats d’adelphata, contrats mixtes, testaments, recension, décisions de tribunaux, prostagma, chrysobulle
Notes:
Το κείμενο που ακολουθεί βασίζεται σε μια πρώτη παρουσίαση του θέματος που έγινε στη ΙΓ' Συνάντηση των ιστορικών του δικαίου, στη Κομοτηνή, 19-21 Νοεμβρίου 2010.