Ο "Αρμενόπουλος" του Θεόδωρου Αγαλλιανού : η εικόνα μιας νομικής πηγής που λανθάνει

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.43, 2011, pages 175-191

Issue:
Pages:
175-191
Parallel Title:
L’ «Harménopoulos » de Théodore Agallianos : le reflet d’une source juridique manquante
Author:
Abstract:
Théodore Agallianos —hiéromnèmon et diakaiophylax de la Grande Eglise durant l’époque byzantine, puis premier grand chartophylax et, dans la foulée, grand économe du Patriarcat de Constantinople durant la période post-byzantine de son existence— fit l’acquisition à un certain moment, assurément avant la chute de Constantinople, d’un manuscrit dans lequel figuraient des textes de contenu essentiellement juridique. Il avait lui-même enrichi ce manuscrit en y copiant des textes de contenu similaire, parmi lesquels la première section de Γ «Hexabiblos» d’Harménopoulos, les Actes du concile de 1166, des scolies et des notes. Ce manuscrit est aujourd’hui manquant ou a été perdu.Nous ne savons pas exactement quand le manuscrit d’Agallianos a changé de possesseur. Pendant la seconde moitié du 17e siècle, il se trouvait assurément dans la bibliothèque de la métropole d’Héraclée. puisque c’est ici que l’a trouvé Dosithée de Jérusalem, et il est resté là jusqu’à la seconde moitié du 18e siècle, puisque c’est là aussi que l’a trouvé Nicolas Karatzas. A partir de ce moment, sa trace se perd.Cependant, qu’il soit aujourd’hui manquant ou qu’il ait été définitivement perdu, nous pouvons le reconstituer, en partie du moins, en tirant des éléments d’un autre manuscrit qui, selon toutes les apparences, constitue une copie fidèle du manuscrit d’Agallianos. Il s’agit d’un manuscrit qui a été copié vers 1526 par un copiste inconnu pour l’instant. Ce manuscrit a suivi sa propre trajectoire pour arriver finalement, avant la fin du 19e siècle, au Mont Athos, dans le monastère d’Iviron. et il a été classé à la cote 286.D’autres copies partielles des textes que donnait le manuscrit d’Agallianos sont conservées aujourd’hui dans les manuscrits suivants : Académie roumaine 74, pp. 317-328 ; Metochion du Saint-Sépulcre 2, ff. 359r-372v et 375r-v.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
βυζαντινό δίκαιο, "Μικρά Σύνοψις", Κωνσταντίνου Αρμενοπούλου Εξάβιβλος, Δοσιθέου Νομική Συναγωγή, Θεοδώρου Αγαλλιανού "Βραχύ Χρονικό 1452-1453" (Schreiners. τ.2. σ. 635-636), droit byzantin, "Synopsis minor", Constantin Harménopoulos "Héxabiblos", Theodore Agallianos "Chronique brève 1452-1453" (Schreiner. t.2. p.635-636), Dosithé "Nomikè Synagogè"