Περί της αρχής "έγκλημα δεν υπάρχει ουδέ ποινή επιβάλλεται άνευ νόμου" : Βυζάντιο-Τουρκοκρατία-μετεπαναστατικοί χρόνοι

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.38, 2004, pages 139-149

Issue:
Pages:
139-149
Author:
Subject:
Subject (LC):