"Φυσικά τέκνα" στη Βενετοκρατούμενη Κρήτη : αρχειακές μαρτυρίες και νομικές προεκτάσεις ενός κοινωνικού φαινομένου

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.38, 2004, pages 181-219

Issue:
Pages:
181-219
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία