Η τρίτη χειρόγραφη "έκδοση" του νομίμου του Μανουήλ Μαλαξού : πρόδρομη ανακοίνωση

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.38, 2004, pages 221-242

Issue:
Pages:
221-242
Author:
Subject:
Subject (LC):