Ανθρωπωνύμια και δίκαιο

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.39, 2005, pages 31-53

Issue:
Pages:
31-53
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Στο άρθρο χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συντομογραφίες: Bechtel (1917) = Bechtel, Fr. (1917) Die historische Personennamen des Griechischen bis zu Kaiserzeit. Halle, Effenterre (1974) = van Effenterre. H. (1974) “ Thémistodikè” στον τόμο Mélanges d'histoire ancienne offerts à William Seston. 481-488, Paris, Parker (2000) = Parker, R. (2000) “ Theophoric names and the history of Greek religion” στον τόμο των Homblower. S. & E. Matthews (eds) Greek Personal Names. Their value as evidence. 53-80, London (Proceedings of the British Academy 104), Rudhardt (1999) = Rudhardt, ]. (1999) Thémis et les Plorai. Recherche sur les divinités grecques de la justice et de la paix. Genève, Svenbro (1993) = Svenbro, J. (1993) Phrasikleia. An anthropology of reading in ancient Greece, transi, by J. Lloyd, New York [πρώτη έκδοση: Svenbro, J. (1988) Phrasikleia. Anthropologie de la lecture en Grèce ancienne. Paris, ελληνική μετάφραση: Φρασίχλεια. Ανθρωπολογία της ανάγνωσης στην αρχαία Ελλάδα. μετ. Στ. Οικονόμου. Αθήνα 2002], Το άρθρο αποτελεί επεξεργασμένη μορφή της ανακοίνωσης "Ανθρωπωνύμια και δίκαιο. Η περίπτωση των ανθρωπωνυμίων με την κατάληξη -θεμις" στην Ζ' Συνάντηση των Ελλήνων ιστορικών του Δικαίου (Κομοτηνή, 22-24 Οκτωβρίου 2004).