Από τη Ρώμη στην Αστυπάλαια : μια αθωωτική απόφαση του Αυγούστου, I. Knidos 34

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.42, 2010, pages 95-109

Issue:
Pages:
95-109
Parallel Title:
From Rome to Astypalaea : an acquittal in an epistula of Augustus, I. Knidos 34
Author:
Abstract:
This inscription, engraved on a marble stele found in the castle of Astypalaea and dated in the second half of the year 6 B.C., contains a letter of Augustus to the Cnidians, in the form of an epistula principis. Augustus informs the magistrates, the parliament and the people of Knidos of the steps he has taken and the decision he has rendered in an alleged case of murder. The case has as follows: Philinos, son of Chrysippos, for three nights in succession attacked the house of Euboulos, son of Anaxandridas and his wife Tryphera with outrageous insolence and a kind of siege. On the third night Philinos brought along his brother Euboulos. The masters, δεσπόται, of the house - Tryphera being explicitly included between them in lines 17 to 18 - were unable to obtain safety in their own house, either by negotiating with Philinos or by fighting off his attacks. That is why they ordered one of the slaves to drive off the attackers by emptying the contents of a chamber pot over them. The slave — willingly or unwillingly — dropped the pot which struck and killed Euboulos, Philinos’ brother. Euboulos and Tryphera, being accused for murder and fearing to allow the Cnidian court to examine their slaves, fled to Rome aiming to request a decision by the emperor. The Cnidians themselves sent two envoys to Rome who appeared before the emperor and gave him the decree with which they accused Euboulos. now dead and Tryphera for the crime. Tryphera was definitely present at Rome during the trial, and, possibly, during the procedure itself, as is clearly stated by the present participle παρούσης in line 9. Augustus orders Asinius Gallus, proconsul of Asia in years 6/5 B.C., to investigate the case through torture of the slaves involved in the affair. The latter acts as the emperor’s friend considering the fact that his authority as proconsul Asiae did not extend over a civitas libera, such as Knidos. Augustus sends the records of this investigation to the Cnidians as well. He, then, pronounces his final judgment on the case, acquitting both the accused and reproaching the Cnidians of showing excessive cruelty and prejudice towards those whose only fault was being too unlucky in their defense. He, also, accuses them of having turned their hatred for the crime to the wrong direction, bearing no indignation towards those who deserved every punishment, for not only did they attack another’s house thrice at night with outrageous insolence and violence, «μεδ’ ύβρεως καί βίας» of line 33, but also endangered their own public security. Augustus finally instructs the Cnidians to make sure that the records in their public archives agree with his decision on the case.Although no concurrent epigraphic parallels are known for penal cases, this is most probably not a case of appellatici. Augustus pronounces a judgment in the first degree, based on his tribunicia potestas. in virtue of which he extends auxilium to — at least — the privileged inhabitants of the empire, as in the case of citizens of civitates liberae. The latter had the right to appeal directly to the emperor and this is what Euboulos and Tryphera did. On the other hand, Knidos, a free city, did not feel able to condemn in a capital case, when the defendants did not accept trial. Furthermore, because of his personal interest in an orderly society, Augustus seems to regard this case not as a mere incident between citizens, but as a potential source of public disorder. Therefore, he literally accuses the Cnidians of showing contempt of one of the main imperial values of his time, securitas publica, «την κοινήν άπάντων ύμών άσφάλειαν» of line 34.In spite of the emperor’s judgment in her favour and her obviously prominent social position, Tryphera must have feared to return to Knidos because of the hostility of her fellow citizens. She went to live on Astypalaea, a small island opposite the Carian coast, probably her city of origin, which had been civitas libera et foederata since 105 B.C. The epistula principis. published either by her or by Asinius Gallus as a warning to unruly elements at Astypalaea, continues to proclaim her innocence until today.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
W. Blümel, Die Inschriften von Knidos, I, 34. Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien. 41, Bonn 1992. Η ανακοίνωση αυτή παρουσιάστηκε στις 23.10.2009, στο πλαίσιο της ΙΒ ' Συνάντησης ιστορικών του Δικαίου, η οποία έλαβε χώρα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στην Κομοτηνή. Επίσης στις 11.1.2010 στο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Ιστορίας του Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αδηνών. οπότε και ολοκληρώδηκε η δημοσίευση στην παρούσα μορφή. Λίγο μετά έλαβα γνώση της μονογραφίας της V. Wankerl, Appello ad principem, Urteilsstil und Urteilstechnik in kaiserlichen Berufungsentscheidungen (Augustus bis Caracolla). München 2009, στις απόψεις της οποίας σχετικά με την εξεταζόμενη επιγραφή 9α γίνουν οι αναγκαίες αναφορές.