Η δίκη του Φωκίωνα, Αθήνα 318 π.Χ.

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.41, 2008, pages 21-39

Issue:
Pages:
21-39
Parallel Title:
The trial of Phokion, Athens 318 BC
Author:
Abstract:
In spring 318 BC Athens had experienced the last in a series of notorious political trials, that of Phokion, general for several years and leader of the pro-Macedonian faction in the city. Although there are many historical and historiographical accounts of the whole episode, light on the legal side of the case is rarely thrown. It is exactly this side of the story I explore, attempting to answer two questions: i) what was the charge against Phokion and ii) which procedure was followed. As for the charge, while most scholars agree that it was treason, I think there are good reasons to believe this was a case of combined charges, treason and abolition of the constitution. As for the procedure, the fact that Phokion was a magistrate at the time of the prosecution led to the submission of an eisangelia in the assembly, a procedure out of use since the middle of the 4th century BC.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Στη μελέτη τα παρακάτω έργα αναφέρονται με το όνομα του συγγραφέα και το έτος, Αδάμ-Μαγνήσαλη, Σ. (2004) Έλεγχος και λογοδοσία των αρχών στην αδηναϊκή δημοκρατία, Αδήνα, Bauman, R. A. (1990) Political trials in ancient Greece, London, Bearzot, C. (1985) Fedone tra storia e transfigurazione ideale, Milano. Cloché, P. (1924) «Les dernières années de ΓAthénien Phocion (322-318 avant J.-C.)» Revue Historique 145, 1-41, Ferguson, W. S. (1911) Hellenistic Athens. An historical essay, London, Gehrke, H.-J. (1976) Phokion. Studien zur Erfassung seiner historischen Gestalt, München (Zetemata 64), Γιούνη, M. (1998) ’Άτιμος έστω, άτιμος τεδνάτω. Συμβολή στη μελέτη της ποινής ατιμίας και της δέσης εκτός νόμου στο αττικό δίκαιο, Θεσσαλονίκη. Goukowsky, P. (ed) (1978) Diodore de Sicile. Bibliothèque Historique. Livre XVIII. Paris, Green, P. (1990) Alexander to Actium. The historical evolution of the Hellenistic age, Berkeley, Hansen, Μ. H. (1975) Eisangelia. The sovereignty of the people’s court and the impeachment of generals and politicians, Odense, Heckei, W. (2006) Who’s who in the age of Alexander the Great. Prosopography of Alexander’s empire. London, MacDowell, D. M. (1986) To δίκαιο στην Αδήνα των κλασικών χρόνων, Αθήνα, (ελλ. μετάφραση του The law in classical Athens, London 1978). Mosse, Cl. (1998) «Le procès de Phocion» Dike 1, 79-85, Poddighe, El. (2002) Nel segno di Antipatro. L’eclissi della democrazia ateniese dal 323/2 al 319/8 a.C., Roma, Tataki, A. B. (1998) Macedonians abroad. A contribution to the prosopography of ancient Macedonia, Athens (Meletemata 26). Todd, S. (1993) The shape of Athenian law, Oxford, Trifle, L. A. (1988) Phocion the Good, London. Oi μεταφράσεις των κειμένων έγιναν από το συγγραφέα, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά.