Η προπώληση αγροτικών προϊόντων στο δίκαιο της βενετικής Κρήτης

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.41, 2008, pages 143-193

Issue:
Pages:
143-193
Parallel Title:
La vendita a consegna differita dei prodotti rurali nel diritto della Creta veneziana
Author:
Abstract:
Le vendite a consegna differita dei prodotti rurali sono fondate sulla possibilità fornita dal diritto, che oggetto di una compravéndita può essere una cosa non esistente al momento della vendita, ma la quale sara prodotta in avvenire. Lo studio sistematico dei protocolli notarili di Creta ha datto notevoli esempli di questi atti. Questo accordo in una forma ideale, copriva i bisogni di entrambi parti. Il venditore si forniva dei soldi molto più presto dal periodo di produzione e Γ acquirente si assicurava in anticipo i prodotti. Naturalmente con il passaggio di tempo la tipologia del atto e sviluppata è nel nucleo iniziale accadono varie aggiunte. Il prezzo fornito è protetto con garanzie, pegni e ipoteche, mentre particolare importanza si è data nella qualità del prodotto e nelle scadenze della consegna.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει παράρτημα με πίνακες, Μία πρώιμη μορφή της παρούσας μελέτης αποτέλεσε σχετική ανακοίνωση στην Ημερίδα Μνήμη Δημητρίου Γκόφα (Θάλασσα, Εμπόριο. Συναλλαγές), την οποία διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας Δικαίου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Αθήνα, Μάιος 2008).