Έννοια και σκοπός της ιστορίας στο έργο του Mas'ūdī (893-956 μ.Χ.)

Part of : Βυζαντιακά ; No.27, 2008, pages 223-244

Issue:
Pages:
223-244
Section Title:
Συνεργασίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις, Το παρόν άρθρο είναι μια ελαφρώς βελτιωμένη μορφή της ανακοίνωσης που έγινε στο ΚΗ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 25-27 Μαΐου 2007. Για τη μεταγραφή των αραβικών ονομάτων προσώπων αλλά και λέξεων και όρων ακολουθήθηκε το σύστημα μεταγραφής της The Encyclopaedia of Islam, New edition, 12 τόμοι (Leiden, 1960-2004), (από δω και στο εξής θα χρησιμοποιείται η διεθνής βραχυγραφία ΕΙ2) με τις εξής εξαιρέσεις: αντί των th, dj, kh, dh, sh, gh, k χρησιμοποιούνται τα th, j, kh, dh, sh, gh, q, όπως συνηθίζεται στην αγγλοσαξωνική βιβλιογραφία.