Άραβες συγγραφείς για την άλωση της Θεσσαλονίκης (904 μ.Χ.)

Part of : Βυζαντιακά ; No.27, 2008, pages 245-266

Issue:
Pages:
245-266
Section Title:
Συνεργασίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περιλήψη
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το σύστημα μεταγραφής που χρησιμοποίησε η συγγραφέας ακολουθεί εκείνο της Encyclopaedia of Islam, Second Edition, ed. by H. A. R. Gibb et al. 11 vols, Leiden, 1960-2002 (στο εξής ΕΙ2) με τις ακόλουθες τροποποιήσεις: αντί k, dj, dh, gh, kh, και sh χρησιμοποιούνται τα q, j, dh, kh και sh, όπως συμβαίνει σε πολλά σύγχρονα βιβλία των μελετητών της Δύσης., Περιέχει σημειώσεις