[Βιβλιοκριτική] Kolovou, Foteini, Die Briefe des Eustathios von Thessalonike

Part of : Βυζαντιακά ; No.27, 2008, pages 317-320

Issue:
Pages:
317-320
Section Title:
Βιβλιοκρισίες - Βιβλιοπαρουσιάσεις
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Foteini Kolovou, Die Briefe des Eustathios von Thessalonike. Einleitung, Regesten, Text, Indizes (Beitrage zur Altertumskunde. Band 239), Munchen-Leipzig 2006, σσ. 176.