Αναζητώντας τις οικογενειακές δομές στη νεότερη Ελλάδα. Η περίπτωση της πολυπυρηνικής οικογένειας

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας ; No.29-30, 2004, pages 35-60

Issue:
Pages:
35-60
Parallel Title:
In pursuit of family structures in modern Greece. The case of the multi-nuclear family
Author:
Abstract:
Στην εργασία εξετάζεται αναλυτικά η πορεία της έρευνας στο θέμα της πολυπυρηνικής οικογένειας στη νεότερη Ελλάδος όπως προκύπτει από την προσωπική εμπειρία του συγγραφέα. Εξετάζονται επίσης οι τύποι και οι δομές της πολυπυρηνικής οικογένειας που επιχωριάζουν στην ηπειρωτική Ελλάδα (σταθερή ή ασταθής πατροπλευρική πολυπυρηνική οικογένεια, αμφιπλευρική πολυπυρηνική οικογένεια κλπ.). Γίνεται προσπάθεια ακόμα να εξηγηθούν οι διάφορες μορφές του θεσμού με αφετηρία τις οικονομικές δραστηριότητες αλλά και το τοπικό habitus. Η εργασία κλείνει με ορισμένες αναφορές στις σύγχρονες αγροτικές και αστικές συνθήκες (συνεργασία πυρηνικών οικογενειών, τροποποιημένη μορφή πολυπυρηνικής οικογένειας κ.ά.).
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις και βιβλιογραφία