Άγνωστα τεκμήρια της ζακυνθινής ψαλτικής

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας ; No.29-30, 2004, pages 105-130

Issue:
Pages:
105-130
Parallel Title:
Unknown sources of Zakynthiot ecclesiastical chant
Author:
Abstract:
Η εντρύφηση στα εν πολλοίς άγνωστα -γραπτά τεκμήρια της ζακυνθινής ψαλτικής, σε συνδυασμό με την καταγραφή της φθίνουσας, αλλά ακόμη ζωντανής προφορικής παράδοσης, είναι ο μόνος τρόπος για την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων, αλλά και η βάση για την αναβίωση αυτής της τέχνης. Τα μουσικά παραδείγματα που παρουσιάζονται φωτίζουν ενδιαφέρουσες πλευρές της ιστορικής εξέλιξης και αναδεικνύουν την αναγκαιότητα της συγκριτικής μελέτης των πηγών.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες, παρτιτούρες και σημειώσεις