[Βιβλιοκριτική] Siomkos, N., L’ église Saint-Étienne à Kastoria, étude des différentes phases du décor peint (Xe-XIVe siècles)

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.28, No.1, 2008, pages 549-555

Issue:
Pages:
549-555
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Notes:
N. Siomkos, L’église Saint-Étienne à Kastoria, étude des différentes phases du décor peint (Xe-XTVe siècles), édition du Centre des Recherches Byzantines, Thessalonique 2005, ISBN 960-7856-17-1, Το άρθρο περιέχεται στο αφιέρωμα στη μνήμη του Γεωργίου Λάββα