Η έννοια της "φιλανθρωπίας" στους ιουστινιάνειους και μεταϊουστινιάνειους νόμους

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.29, No.1, 2009, pages 13-43

Issue:
Pages:
13-43
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το άρθρο περιέχεται στο αφιέρωμα στη μνήμη του Δημητρίου Γ. Τσάμη, Ομιλία που πραγματοποιήθηκε στις 12 Φεβρουάριου 2009 κατά την αναγόρευση του συγγραφέα σε εταίρο του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Όταν παραπέμπονται Νεαρές χωρίς ένδειξη αυτοκράτορος, νοούνται πάντοτε εκείνες του Ιουστινιανού ή των άμεσων διαδόχων του, Ιουστίνου Β' και Τιβερίου Β', κατά την έκδοση των Νεαρών από τους R. Schöll και G. Kroll στο πλαίσιο του Corpus iuris civilis των Th. Mommsen και P. Krüger. Ο ιουστινιάνειος Κώδικας παραπέμπεται κατά την εκεί έκδοση του Ρ. Krüger και οι Νεαρές του Δέοντος Ç' κατά την έκδοση του Σπ. Ν. Τρωιάνου, Οι Νεαρές Λέοντος ζ' του Σοφού. Αθήνα 2007. Στις Νεαρές των λοιπών αυτοκρατόρων σημειώνεται πάντοτε η έκδοση.