Το κοντάκιο του Ρωμανού του Μελωδού εις τον χωλόν τον παρά την πύλην του ιερού θεραπευθέντα υπό των αποστόλων (αρ. 39 m.-tr.) : φιλολογικές παρατηρήσεις και νεα κριτική έκδοση

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.29, No.1, 2009, pages 63-109

Issue:
Pages:
63-109
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το άρθρο περιέχεται στο αφιέρωμα στη μνήμη του Δημητρίου Γ. Τσάμη, Η εργασία αυτή σε μια συντομευμένη μορφή, που συνίστατο σε μια επιλογή από κριτικές παρατηρήσεις, ανακοινώθηκε στην Ζ' Συνάντηση Βυζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου, που έλαβε χώρα στις 20-23 Σεπτεμβρίου 2007 στην Κομοτηνή.