Αι μεταξύ των συζύγων περιουσιακαί σχέσεις εις την Χίον κατα την τουρκοκρατίαν

Part of : Επετηρίς του Αρχείου της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.1, 1948, pages 1-164

Issue:
Pages:
1-164
Author:
Abstract:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Προτασσόμενα...........................12. Περί του εν Χίω ισχύοντος ιδιωτικού δικαίου.....................33. Συλλογή των εθίμων της Χίου.........114. Προίξ ......................12Α. Ορολογία. Σύστασις. Αντικείμενον..12Β. Υπόχρεοι προς σύστασιν προικός και σκοπός αυτής………25 Γ. Η προίξ συνεστώτος του γάμου...........................33Δ. Η προίξ μετά την λύσιν του γάμου..34Ε. Δαπάναι...........................395. Εμπασίδιον ..................396. Προτιμή ..........................557. Αντιφάττο...............................648. Δωρεαί μεταξύ συζύγων .........709. Άλλαι παροχαί.....................7110. Συμπεράσματα.................72
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει παράρτημα με πίνακες και περιεχόμενα, Τμήμα της μελέτης ταύτης είχεν υποβληθή ως εναίσιμος επί διδακτορία διατριβή προς την Νομικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών, εγκριθείσα παρ’ αυτής, αλλά και τούτο δημοσιεύεται ενταύθα μετά τροποποιήσεων και συμπληρώσεων.