Ανέκδοτη "πραγματεία" περι νηστειών : Κωνσταντίνου Αρμενόπουλου;

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; Vol.18, 1971, pages 223-238

Issue:
Pages:
223-238
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Πρόδρομος δημοσίευση από την κριτική έκδοση των "ελασσονών έργων" του Κωνσταντίνου Αρμενοπούλου που ετοιμάζει ο συγγραφέας. Εκφράζει και απ’ εδώ τις ευχαριστίες του προς την διεύθυνση της Österreichische Nationalbibliothek, Wien.