Θολωτός τάφος Σιδεροκεφάλας : παρά την Κερά πεδιάδος κεντρικής Κρήτης

Part of : Αρχαιολογικόν δελτίον ; Vol.53, 1998, pages 89-100

Issue:
Pages:
89-100
Parallel Title:
Tholos tomb at Siderokephala near Kera Pediados, Central Crete
Author:
Abstract:
A small tholos tomb, now half destroyed, which was revealed by chance at Siderokephala, below Karphi, is published in this article. The settlement at Siderokephala, which has already been described by Taramelli, is thought to be contemporary with and complementary to that at Karphi. The tomb described, here called Tomb B - Taramelli reports a similar tomb, now destroyed, which is here called Tomb A - resembles the Karphi tombs. Its main interest lies in the fact that, along with some plain pottery of Karphi types (LM IIIC), it contained a Protogeometric krateriskos (bell skyphos) and thus provides new chronological evidence for the critical period at the end of LM IIIC and the beginning of PG in this remote mountainous area.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σχέδια, Το άρθρο περιέχεται στο τεύχος: Μέρος Α'-Μελέτες