Χρυσάοροι θεότητες

Part of : Αρχαιολογικόν δελτίον ; Vol.54, 1999, pages 51-78

Issue:
Pages:
51-78
Parallel Title:
“Chrysaoroi” (bearers of a golden sword) deities
Author:
Abstract:
In this study an attempt is carried out to elucidate the origins and meaning of the epic adjective Χρυ- σάορος, attributed mainly to Apollo and Demeter. Some philological objections to the meaning “the bearer of a golden sword” are first discussed and questioned, and then the proposal is forwarded, following an original idea by Sp. Marinatos, that the adjective is itself of Mycenaean origin. This supposition is substantiated by examining the peculiar position enjoyed by precious emblematic swords in the 2nd millennium Aegean, in contexts both religious and secular. Also, a Χρυσάορος goddess is tentatively recognised in a well-known fresco at the “Cult Centre” of Mycenae. The discussion is extended to include the problem of the Hesiodic figure of Χρυσάωρ and that of Ζευς Χρυσαορεΰς of Hellenistic Caria. The linguistic association is hypothetically traced to the period of Late Mycenaean expansion at the Carian coast, and the close historical ties between Greeks and Carians, testified by Strabo.The possibility of the existence in the Mycenaean religion of the notion of a “god bearing a golden sword”, and the actual use of precious swords in rituals, is paralleled with a Hittite text mentioning the employment of gold lances in a ritual carried out by the Hittite king.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Για τη βοήθεια τους ευχάριστοι τους Κ. Δημακοπούλου, I. Λεβέντη, Α. Λεμπέση, X. Μπουλώτη, Λ. Παπάζογλου-Μανι ουδάκη, Γ. Σακελλαράκη, και ιδίως τους Γ. Παραρά και Δ. Παναγιωτόπουλο (Χαϊδελβέργη) για τη βιβλιογραφική τους βοήθεια επί θεμάτων ανατολικής αρχαιολογίας. Η παρούσα μελέτη είχε, πλην ελάχιστων προσθηκών, ολοκληρωθεί το έτος 1993. Η μεταγενέστερη βιβλιογραφία έχει ενσωματωθεί κατά το δυνατόν, ενώ δύο σημαντικά νέα στοιχεία θίγονται στο Επίμετρο., Περιέχει επίμετρο και συντομογραφίες, Το άρθρο περιέχεται στο τεύχος: Μέρος Α'-Μελέτες