Επαρχιακοί και αγροτικοί δρόμοι στον ύστερο Μεσαίωνα (13ος-14ος αι.) : η περίπτωση της Μακεδονίας και της Κρήτης

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.25, 1995, pages 49-60

Issue:
Pages:
49-60
Author:
Abstract:
Commenti sulla rete stradale in due regioni della Grecia medievale, la provincia bizantina di Macedonia, e soprattutto di Chalchidice occidentale, e l’isola di Creta, ex provincia bizantina e allora colonia veneziana. Punto di riferimento è la terminologia greca e latina usata nei documenti bizantini e veneziani per indicare le vie, il loro stato e grandezza, così come anche la sufficienza della rete e il ruolo delle vie locali e rurali per la vita quotidiana.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις, Ανακοίνωση στο Διεθνές Συμπόσιο: Οι χερσαίοι δρόμοι επικοινωνίας στον ελληνικό χώρο από τους προϊστορικούς ως τους μεταβυζαντινούς χρόνους, Καναδικόν Αρχαιολογικόν Ινστιτούτον εις Αθήνας, Αθήνα 23-25 Μαΐου 1991.