Έργο του αγγειογράφου Επίκτητου στη συλλογή του πανεπιστημίου Αθηνών

Part of : Αρχαιολογικόν δελτίον ; Vol.56, 2001, pages 153-162

Issue:
Pages:
153-162
Parallel Title:
A new work by Epiktetos in the museum of archaeology of the University of Athens
Author:
Abstract:
A red-figure plate, preserved in fragments, in the Teaching Collection of the Museum of the ArchaeologyDepartment of the Athens University, inv. no. 4214, is attributed by the author to Epiktetos. It is a plate of unknown provenance, which was donated to the Archaeology Department, along with a large number of other sherds, by the First Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities in 1993, to be used for teaching purposes. Part of the wall and of the low base of the plate is preserved. On the medallion a silen is depicted running to the left and looking behind, holding in his left hand a drinking horn. The silen has a beard, moustache, long hair, and wrinkles on his forehead. On his head he wears a crown rendered in applied yellowish paint. The same applied colour is used to render the two preserved letters of an inscription to the right and left of his head: I and Σ (triple-barred sigma). They are probably the last letters of the word [ΠΑ/ΙΣ. The inscrip tion may have been: Ο ΠΑΓΣ ΚΑΛΟΣ.The work is attributed to Epiktetos a. because he is one of the few vase-painters who decorated plates, b. because the silen were a very popular subject with Epiktetos for decorating plates and kylikes, and he very frequently showed them as noble and charming, and c. because the silen on the Athens University plate has many stylistic similarities with a large number of works by Epiktetos, particularly with the silen on the exterior of the Providence cup no. 25.077, the Berlin cup no. 4514, the British Museum cup E 3, and others.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το άρθρο περιέχεται στο τεύχος: Μέρος Α'-Μελέτες, Περιέχει εικόνες