Ο Γερμανός Καραβαγγέλης και η ορθόδοξη Ελληνική κοινότητα της Βενετίας (1924-1395)

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.14, 1977, pages 275-287

Issue:
Pages:
275-287
Author:
Abstract:
Il metropolita di Castoria Ghermanòs Caravanghelis (1866-1935) è noto soprattuto per la sua valorosa attività durante la lotta macedone negli anni 1900 -1907, periodo in cui durò il suo incarico in questa città della Macedonia occidentale all’epoca della dominazione turca. Nel 1907 fu chiamato a Constantinopoli come membro del sinodo patriarcale, nel 1909 fu nominato metropolita di Amassia (Ponto), ove rimase per quindici anni, eccetto un intervallo (1912-1914) durante il quale resse provvisoriamente il trono ecumenico vacante. Nel 1924 fu inviato a Vienna come esarca del Patriarcato Ecumenico nell’Europa centrale. Morì nella capitale austriaca nel 1935.A questo ultimo periodo viennese della sua vita si riferisce la busta del Nuovo Archivio della Comunità Greca di Venezia, che viene qui pubblicata. Essa contiene sette documenti che mostrano le relazioni che Ghermanòs manteneva come esarca dell’Europa centrale con l’ellenismo di Venezia. Dall’esame di questi documenti appare chiaramente che Ghermanòs Caravangelis aveva visitato in più riprese Venezia, come pure altre città italiane ed europee, al fine di contribuire con tutte le sue forze alla conservazione della coscienza nazionale e della tradizione religiosa dei greci ortodossi della diaspora nei paesi europei in cui si svolgeva la loro attività.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις