Όψεις της εγκατάστασης των Ελλήνων στη Βενετία το 17ο αιώνα

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.35, 2005, pages 309-339

Issue:
Pages:
309-339
Author:
Abstract:
Anche se il XYII secolo è ritenuto il secolo della grande fioritura della colonia greca a Venezia, non si sono ancora indagati con sufficienza le questioni riguardanti la quantità della popolazione dei greci, il loro provenienza, il loro insediamento nella città, le professione e la loro posizione sociale. Si è cercato di rispondere a queste domande attingendo informazioni dai censimenti attuati dallo stato veneziano nel XVII secolo, come pure dai libri dei morti delle parrocchie del sestiere di Castello, are a in cui viveva la maggioranza dei greci di Venezia. La ricerca sulla popolazione greca ha avuto come risultato la localizzazione di 1487 atti di morte di greci. Il maggior numero di greci (46,87 %) abitava nella parrocchia di Sant’Antonino. Dall’esame tuttavia dell’analogia in percentuale dei decessi per decennio si constata che fino al 1650 la diffusione del loro insediamento a Castello appare ripartita in egual misura tra quattro parrocchie: quell e di Sant’Antonino, San Pietro, San Martino, San Giovanni in Bragora. L’esame del luogo di origine dei greci ha dimostrato che questo spaccato nel decennio 1650 si deve ai profughi che venivano a Venezia a causa della guerra cretese. I greci di Venezia nella loro maggioranza scelgono o sono costretti a stabilirsi in quartieri poveri, confinanti con i luoghi del loro lavoro (il porto, l’arsenale) che permettevano lo sviluppo di legami di reciproco sostegno con i veneziani o con gli stranieri abitanti nella loro parrocchia.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες, διαγράμματα, παράρτημα και σημειώσεις, Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διευθύντρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας, καθηγήτρια Χρύσα Α. Μαλτέζου για τις συμβουλές και τις παρατηρήσεις της. Ευχαριστώ, επίσης, το συντηρητή τέχνης Γιώργο Μπαλή και το Μανώλη Θωμακάκη για. τη φωτογράφηση και την επεξεργασία των χαρτών, καθώς και τη συνάδελφο Χριστίνα Παπακώστα για την πολύπλευρη βοήθειά της.