Ο Στέφανος Σαχλίκης και η εποχή του

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.17, 1980, pages 36-130

Issue:
Pages:
36-130
Author:
Abstract:
Il presente studio costituisce la presentazione più ampia a definitiva della comunicazione fatta dall’autore e da M. Manussacas al IV Congresso Internazionale di Studi Cretesi (Iraklion 1976) pubblicata negli Atti del Congresso stesso, voi. 2, Atene 1980, pp. 215-231. Sulla base di documenti raccolti dopo una ricerca sistematica edesauriente nell’Archivio di Stato di Venezia (soprattutto dal fondo del Duca e dei Notai di Candia) vengono illuminati i dati biografici di Stefanos Sachlikis, poeta ed avvocato della città di Candia, e si dimostra che egli visse e operò durante la seconda metà del XIV e non del XV secolo, come si riteneva generalmente fino ad oggi. Un’ipotesi in tal senso aveva formulato per la prima volta M. Manussacas nel suo studio «La letteratura cretese all’epoca della dominazione veneziana» (in greco), Salonicco 1965, e oggi viene confermata dai documenti pubblicati nell’ appendice del presente studio.Il lavoro si suddivide in tre c apitoli. Nel primo (Stefanos Sachlikis) si descrive la vita del feudatario ed avvocato di Candia Stefanos Sachlikis, sulla base di materiale edito ed inedito. Parallelamente ai dati autobiografici offerti dal poeta stesso nelle sue opere si indicano i documenti scoperti che si riferiscono alla vita e attività di Stefanos Sachlikis, figlio del fu Zanakis. Da questo confronto si deduce che le due persone devono essere identificate. Nel secondo capitolo (Le opere e loro contenuto) l’ autore cerca di inquadrare le informazioni fornite da Sachlikis sui canti, sulla vita notturna, il gioco d’azzardo e in particolare sulla prostituzione nella società di Candia del XIV secolo. Nel terzo capitolo (II poeta Stefanos Sachlikis) si cerca di datare la sua opera e di collocarla entro le correnti letterarie della sua epoca in Occidente, mettendo in relazione la poesia satirica e moraleggiante di Sachlikis con analoghi prodotti della letteratura italiana del XIV secolo, come le «Frottole» d i Francesco Vannozzo.Nell’appendice si pubblicano i documenti, muniti di un ricco commentario, che si riferiscono all’origine ed alla famiglia di Sachlikis, ai suoi possedimenti nella regione di Candia, ai suoi debiti, alla sua permanenza per un certo tempo nel villaggio Pentamodi e alla sua carriera come avvocato a Candia.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες, ευρετήρια και σημειώσεις, Βλ. και την κοινή ανακοίνωση των Μ.Ι. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ - A.F. VAN Gemert, Ο δικηγόρος του Χάνδακα Στέφανος Σαχλίκης ποιητής του ΙΔ' και όχι του ΙΕ' αιώνα, «Πεπραγμένα του Δ' Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου» (Ηράκλειο Κρήτης 1976), τόμ. 2, Αθήνα 1980, σ. 215-231. Ο πρώτος από τους συγγραφείς είχε ήδη επισημάνει από το 1958 στη βενετικά αρχεία μαρτυρίες που τοποθετούσαν το Σαχλίκη στο ΙΔ' αιώνα και διατυπώσει την υποψία για τη χρονολογική τοποθέτηση του ποιητή νωρίτερα από το ΙΕ' αιώνα στο έργο του «Η Κρητική Λογοτεχνία κα τά την εποχή της Βενετοκρατίας», Θεσσαλονίκη 1965, σ. 19, σημ. 1. Ο δεύτερος, σε συνεννόηση και συνεργασία μαζί του, ανέλαβε να επαληθεύσει τη γνώμη αυτή, ενεργώντας συστηματική ερευνά στα βενετικά αρχεία, ως φιλοξενούμενος του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας, το καλοκαίρι του 1975. Καρπός της έρευνας αυτής είναι η παραπάνω ανακοίνωση και η παρούσα εκτενέστερη εργασία., Πίν, Θ΄-ΙΒ΄