Θεατρολογικές έρευνες για το πρότυπο του “Ζήνωνα”

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.17, 1980, pages 206-284

Issue:
Pages:
206-284
Author:
Abstract:
Fratutte le opere del teatro cretese la tragedia «Ζήνων» {«Zenone») presenta tuttora I maggiori problemi filologici: ignoto il poeta, incerta la data, ed anche la tradizionale opinione secondo la quale l’opera è cretese è stata messa recentemente in dubbio. Il presente studio, con la raccolta sistematica di tutte le informazioni di cui dispone la ricerca sul modello dello «Ζήνων», cioè l’opera gesuitica in latino «Zeno» di Joseph Simons, si propone di contribuire al chiarimento di alcuni di questi problemi. Così si stabilisce un nuovo terminus post quem per la versione greca, il 1631, anno della composizione del modello. L’esistenza di quattro manoscritti prima della stampa del modello (Roma 1648) non esclude la possibilità di un ’anteriore redazione dell’opera greca, rispetto a quanto si credeva fino ad oggi. Lo «Zeno» di Simons è un ’opera conosciutissima che si recitava in molti collegi gesuitici in tutta l’Europa. La rapp resentazione-modello rimase per decenni quella del Collegio Gesuitico inglese a Roma. Accanto alla versione greca, ne esistono anche una tedesca, una inglese e due italiane. Il transferimento dell’opera nell’ambito grecofono è da mettersi in rapporto con l’attività dei Gesuiti nel Mediterraneo orientale durante il diciassettesimo secolo e particolarmente con l’attività dei diplomati del Collegio greco di Roma.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις