Η διατίμηση των δικαστικών εξόδων της Καγκελλαρίας της Σητείας κατά τον ΙΖ΄ αιώνα

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.30, 2000, pages 301-314

Issue:
Pages:
301-314
Author:
Abstract:
L ’1 giugno del 1613 il provveditore, sindico, inquisitore et avogadore in Levante, Ottaviano Bon durante il suo giro nelle province di Creta orientale emise una nuova tariffa per le spese legali della cancelleria del compartimento di Sitia. Il relativo documento, che si pubblica in appendice del presente studio, proviene dell’Archivio di Stato di Venezia [Duca di Candia, b. 50bis, reg. 9).L ’ emissione di questa tariffa provocò il disappunto degli abitanti di Sitia, i quali si lamentarono per le somme eccessive che dovevano pagare per spese legali. La tariffa è abbastanza particolareggiata e le spese legali si suddividono in tre categorie e cioè in spese riguardanti a) questioni penali, b) questioni civili e c) il gastaldo. Per le cause penali e civili le somme vengono calcolate in lire, iperperi e in gazzette. Per i servizi del gastaldo invece in iperperi, soldini e in tornesi. Per quanti violavano questa nuova tariffa erano previste varie pene.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει παράρτημα και σημειώσεις