Αριθμογραμμική παράσταση των τύπων των χαρακώσεων των χειρογράφων

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.13, 1976, pages 297-318

Issue:
Pages:
297-318
Author:
Abstract:
In questo lavoro viene presentato un nuovo sistema di trascrizione e codificazione dei tipi delle rigature dei manoscritti. L’autore fa l’analisi dei sistemi già esistenti di Lake e di Leroy e quindi propone ed espone il suo, che definisce aritmogrammico, perchè a fondamento della sua semantica sono numeri arabi e disegni rettilinei. Con questo sistema I paleografi potranno avere facilmente la rappresentazione dei tipi delle rigature, senza ricorrere agli inventari contenenti i disegni schematici stessi. In fine si da come esempio dell’applicazione del sistema proposto, la trascrizione di alcuni tipi esistenti negli inventari di Lake e di Leroy.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
παλαιογραφία
Notes:
Περιέχει σχήματα και σημειώσεις